نمونه کار ۳

عکس اول قبل از روتوش و عکس دوم بعد از روتوش است